Pedagogika - Pedagogika ogólna

Pedagogika ogólna - to syntetyczny ogólny wynik badań innych dyscyplin pedagogicznych dzieli się
subdyscyplina / szczegółowe/ - to rozważania problemów pedagog. w świetle nauki
to perspektywy w której pytamy o tożsamość pedagogiki jako nauki
- budowanie wiedzy naukowej
Podział wiedzy ludzkiej : wiedza potoczna, wiedza naukowa
Wiedza potoczna cechy: tw. Nie tworzą spójnego systemu, mogą funkcjonować tzw. sądy sprzeczne np. plotki; twierdz. Są formułowane najczęściej na podstawie inicjacji
Chwilowego dośw. Mają małą moc wyjaśniającą dotyczącą zjawisk językowych;
Źródłem wiedzy potocznej nie są badania lecz codzienna obserwacja, chwilowe dośw.
Cechy wiedzy naukowej: (rozbija nasze potoczne wyobrażenie o świecie),
tw. Muszą stanowić spójny system (całość), tw. Muszą być racjonalne posiadać moc
wyjaśniającą i pozwalać na prognozowanie; tw. Są formułowane na podstawie badań naukowych; tw. muszą posiadać moc heurystyczną a zatem pozwalać na stawianie
Nowych pytań, problemó co w konsekwencji prowadzi do rozwoju Nauka jest częścią wiedzy, która jest udowodniona na podstawie tez i twierdzeń. Pedagogika musi spełniac warunki wiedzy naukowej, to część wiedzy dotyczącej wychowania w formie twierdzeń i rozważań. Twierdzenie to zdanie ogólne mówiące o zależnościach między zjawiskami - większość twierdzeń wyrażanych jest za po pomocą formuły
Tw. dzielimy na: aksjonat - jest to najogólnej tw. które przyjmujemy w danej nauce bez podważania
prawa - są to tw. bardzo szczegółowe wywodzone z aksjonat za pomocą dowodu logicznego Każde prawo musimy uzasadniać:
Uzasadnienie - 2 sposoby : argumentacja rzeczowa - polega na przywoływaniu się do tych argumentów
Które zaświadczają nam o prawdziwości danego twierdzenia
Sprawdzani Twierdzenia - polega na wykazaniu prawdziwości bądź fałszywości twierdzeń wykazania
Prawdziwości twierdzenia KONFIRMACJA , fałszywości FALSYFIKACJA Zbiór twierdzeń tworzy nam teorie.
Każda teoria w danej nauce musi spełniać określone cechy. Wyróżniamy 5 cech:
-1)język- zbiór terminów specyficznych dla danej nauki w naukach humanistycznych, język jest wieloznaczny
( nieprecyzyjny), w naukach ścisłych język jest sprecyzowany
2) aksjomat - tw. nieodwracalne wartości
3)zakres ( dziedzina bądź przedmiot )
4) pomiar - zbiór metod badawczych ; meteorologia :nauka,(sposób ) o metodach
Sposoby badania rzeczywistości pedagogicznej:
5) rodzaje wnioskowań, każda teoria budowana jest na podstawie wniosków
a \ dedukcja - wprowadzenie sposób wnioskowania, który polega na wprowadzeniu wniosków szczególnych z wniosków ogólnych ( od ogółu do szczegółu ). Dedukcją posługują się głównie nauki ścisłe
B\ indukcja - inductio- wprowadzenie - sposób wnioskowania który polega na wprowadzeniu wniosków ogólnych z wniosków szczegółowych ( przechodzenie od szczegółu do ogółu ).
W naukach humanistycznych stosujemy indukcję
c\ redukcja - odprowadzenie zpowrotem - polega na dobieraniu do danego zdania uznanego za prawdziwe
takiego zdania ( drugiego ) z którego to pierwsze logicznie wynika
Pedagogika to nauka indukcyjna - powinniśmy się posługiwać głównie indukcją TEORIA EMPIRYCZNA W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM
Jakie powinna pełnić funkcje. Rozumienie teorii w pedagogice: prof. H.Muszyński tworzył obraz polskiej pedagogiki przez 40 lat, do 1989r. Twierdził że teorie w pedagogice powinny być przede wszystkim prakseologiczne ( prakseologia - nauka o sprawnym działaniu). Tę teorię rozszerzył prof.Łobocki -metodologia badań pedagogicznych. Podzielał teorię Muszyńskiego, ale także teoria powinna być generalizująca (uogólniająca). Największą koncepcję przedstawił prof. St.Palka - teoria to uporządkowany zbiór twierdzeń odnoszący się do dziedzin pedagogiki i pełniący funkcje wyjaśniające Wyróżniamy 3 rodzaje teorii:
a) teorię szerokiego zasięgu - dotyczy poszczególnych dziedzin wychowania
b) teorię średniego zasięgu - dotyczy poszczególnych dziedzin wychowania
c) teorię najniższego zasięgu - dotyczy działań wychowawczych
Na tym poziomie rozróżniamy 3 rodzaje działań:
- działania intencjonalne - świadome,celowe zamierzone działanie
- działania instytucjonalne - podejmowane w placówkach wychowawczo-oświatowych
- działanie incydentalne ( incydentalne) - przypadkowe, nieświadome, środki masowego przekazu CHARAKTERYSTYKA FUNKCJI PEDAGOGIKI JAKO NAUKI
Funkcje pedagogiki jako nauki
F-cje poznawcze i f-cje praktyczne
Poznanie,myślenie pamięć, spostrzeżenia
Naczelną wartością każdego poznania jest prawda Epistemologia - - nauka o poznaniu, umożliwia gromadzenie wiedzy. Poznanie potoczne -intuicyjne, przypadkowe .... tworzy naszą wiedzę potoczną
Poznanie naukowe - metodyczne, zorganizowane, systematyczne naukowe, dzięki któremu budujemy naszą wiedzę naukową Każda nauka musi spełniać funkcję poznawczą i jej 3 odmiany:
Funkcja poznawcza:
1. f.opisowa = f. Destryptywna
2. f.wyjaśniająca = f.eksplanacyjna
3. f.prognastyczna = f.przewidywana = f. Prewidystyczna
1) funkcja opisowa
Funkcja polega na rozpoznaniu, diagnozie oraz opisie stanów przeszłych lub aktualnych danego stanowiska (obserwacja określonych zjawisk)
Rodzaje opisów jakie możemy rozpoznać T.Czeżowski:
- opis klasyfikacyjny - rodzajowy charakter całej zbiorowości grupy
- opis szeregujący - idiograficzny - opis poszczególnych jednostek
Cechy opisu: obiektywność, celowość, systematyczność, zupełność, aspektowość
2) f. Eksplanacyjna - polega na wykrywaniu przyczyn występowania danego zjawiska w oparciu o ukryte wcześniej zależności
eksplanandum (a) = to co wyjaśniam
eksplanans (b) = zbiór przesłanek wyjaśniających
3 rodzaje wyjaśnień:
- wyjaśnienie normologiczno-dedukcyjne
Dlaczego uczeń X jest niesamodzielny
A
Dziecko nadmiernie chronione jest niesamodzielne.
- wyjaśniające probabilistyczne ( nauka o rachunku prawdopodobieństwa)
eksplanans (b) musi znaleść się pewna prawidłowość statystyczna o której powiemy że między zjawiskami zachodzą związki z pewnym prawdopodobieństwem
Dlaczego uczeń X osiąga przeciętne wyniki w nauuce
Eksplanans
-wyjaśnienie funkcjonalne ( nie posiadają struktury a i b)
Pyt? Do czego coś służy, jaką pełni rolę
Odp. 3. Funkcja prognastyczna
Funkcja ta polega na wykrywaniu następstw danego zjawiska w oparciu o wykryte wcześniej zależności
- pozwala nam określić co będzie się dało określić w przyszłości
postgnoza - przewidywanie wstecz Funkcja praktyczna - czynny oparty na działaniu mówi za pomocą jakich metod form środków działań

AKSJOLOGICZNE PODSTAWY NAUK PEDAGOGICZNYCH
1. Jakie są sposoby rozumienia rozwoju orientacji podmiotowej jednostki?
2. Czym są wartości i jaką pełnią funkcję w rozwoju podmiotu? 1) Podmiotowości - znaczenie i zakres zjawiska oraz kryteria jego występowania w procesach edukacyjnych jednostka= podmiot
Nie każdy podmiot jest jednostką.
Podmiot : -pierwotny :w filozofii i psychologii - podmiot oznacza"bogate"wyposażenie w tzw. kwalifikacje osobowe
- wtórny 1-autonomia
2- samoświadomość
3- tożsamość
4-wolnośc - poczucie wolności Koncepcja tożsamości Ch. Taylora wyróżnia 3 wymiary tożsamości:
-choryzont moralny - samookreślanie się
- wymiar uznania
- wymiar grupowy Trzy warunki z psychologii:
- umiejętność przekszatałcenia świata - realne dokonywanie zmian obecnie proponuje się paradygmat krytyczno-kreatywny ( podmiotowy) T.Lewanicki. Jednostka ma krytycznie oceniać rzeczywistość(obiektywnie) i być twórczym.
- Świadomość swojej działalności ( samoświadomość)
- Psychologiczna odrębnośc i autonomia Właściwości podmiotu w aspekcie filozofii i psychologii:
- tożsamość i ciągłość
- intymność i pewnego rodzaju niedostępność ( ukrytość świata wewn.)
- intencjonalnośc,celowość i sprawność zachowania
- zdolność do transendencji ( przekraczanie swoich możliwości)
- aktywność twórcza i bycie źródłem wartości
- wolność - możliwość dokonywania wyborów
- godność
- odpowiedzialność Wtórne znaczenie terminu podmiot:
Występuje na gruncie socjologii, prawa ekonomii, pedagogiki (kultury).Podmiot który ma określoną kompetencje ( zdolność) : każda zdolność do czegoś to kompetencje ale nie odwrotnie Zdolności:
- zdolność do pobierania, przetwarzania i generowania informacji
- zdolność do odbierania wpływów otoczenia do transformacji ich oraz do tworzenia nowych elementów nie będących prostą reprodukcją spostrzeżeń
- zdolność do tworzenia wiedzy, system wartości, ocen oraz programów działań


Kategorie podmiotowości ujmowane jako cel oznacza świadome rozwijanie orientacji podmiotowej zarówno podmiotu wychowanego jak i podmiotu wychowującego który zawiera określone składniki.:
1) optymizm nastawienie jednostki na powodzenie
2) zaufanie do siebie tzw. wiarę we własne siły , możliwości
3) selektywność zdecydowane wartościowanie dobór, selekcja
4) poszukiwanie przyczynowości - związki przyczynowe wykrywanie związków z własnego wykrywania własnych działań; analfabetyzm funkcjonalny - nie rozumieją co czytają, słyszą Wyróżniamy 3 poziomy rozwoju podmiotu:
-psychologiczna - źródłem rozwoju na tym poziomie jest jednostka i jej psychofizyczny struktura, która rozwija
się zgodnie z prawidłowościami określonymi przez psychologię
- kulturowy - funkcjonowanie jednostki w wymiarze społeczno-kulturalnym umożliwia tworzenie koncepcji własnej osoby z uwzględnieniem relacji "ja-inni" ludzie i "ja" otaczająca społeczność i kultura kulturyzacja: 1.kultura materialna - dorobek danej społeczności dobra materialnego
2. Symboliczna ( duchowa)
3. socjetalna - zachowanie społecnze , role społeczne - socjalizacja
pierwotna: wtórna:
-w rodzinie - szkołą
- grupa
- zakład pracy
inkulturacja ( enkulturacja) - wrastanie w kulturę - noetyczny (duchowy) - zakłada rozwój motywacji aksjologicznej, związanej z poznawczym ujęciem
wartości i powstawaniem w osobie ich wewn. reprezentacji. Źródł rozwój na tym poziomie
znajduje się w świecie wartości istniejących obiektywnie
WYCHOWANIE - (A.Tchorzewski) - jest bytem społecznym będącym wytworem dwóch ludzi którego
cechą konstytatywną jest zachodząca pomiędzy nimi relacje wyrażające się w przekraczani przestrzeni międzypodmiotową za pomocą obranej formy kontaktu w ramach którego jeden
z podmiotu ( wychowujący) kieruje się powszechnie uznanym dobrem, umożliwia drugiemu
podmiotowi ( wychowanemu ) zdążać do określenia własnej tożsamości
PROBLEMATYKA WARTOŚCI: Wartość (Kloska):
- nie ma w naukach społecznych zgody na jednolity sposób rozumienia słowa wartość
- brak jest konwencji termologicznej która pozwoliłaby klasyfikować pewne przedmioty lub zjawiska jako desygnat słowa wartość
- brak spójnej i całościowej koncepcji wartości , nie zezwala na integracje rozważań teoretycznych czy badań empirycznych prowadzonych w ramach różnych dyscyplin naukowych
- do oznaczenia tych samych klas przedmiotów lub zjawisk uzywa się różnych nazw
Dziedziny aksjologii:
1.interpretacja pojęcia wartość
2. Określa sposób istnienia wartości oraz ich natury
3. określa źródło wiedzy o wartościach i sposobach poznania
4. Klasyfikacja i chierarchizacja wiedzy
5. badanie społecznego i kulturowego istnienia wartości fenomenologia - jest to nauka o fenomenach, wartości istnieją obiektywnie, niezależnie od poznającego go
podmiotu 1.) Wartość : - wymiar antologiczny -określa się bytową strukturę wartości
- wymiar epistemologiczny -jak można poznać
- wymiar semiotyczny -analiza wyrażeń dotyczących wartości
-wymiar humanistyczny: dotyczy: psychologii: -proces przeżywania wartości
socjologii: czy istotne jest przekazywanie wartości i ich funkcjonowania
kulturoznawczyL: rola wartości w rozwoju kultury
2.) Sposób istnienia wartości :
- subiektywizm- wartość łączy się ze sferą doznań psychicznych co prowadzi do relatywizacji podmiotu
- - obiektywizm aksjologiczny -wartości istnieją obiektywnie niezależnie od poznającego podmiotu
- racjonalizm aksjologiczny - wartość jest relacją powstałą w wyniku współdziałania postrzegającego podmiotu i przedmiotu zdolnego do wywołąnia wartości przeżycia
3.) Klasyfikacja i chierarchizacja wartości
[M.Scheler] - od najniższych do najwyższych
KoncepcjaSchelera - na najniższym poziomie wartości hedoniczne (dobór rzeczy stanów), nad nimi są wartościwitalne ( tzw. wartości życiowe i pospolite) nad nimi są wartości duchowe:estetyczne, poznawcze, moralne, na najwyższym poziomie są wartości religijne które są święte i nieświęteDane autora:
wiedza.diaboli.pl / Pedagogika

190 IP banned