Pedagogika - Henryk Pastalozzi i Froebel

HENRYK PESTALOZZI
Ur. się w Zurychu w Szwajcarii(1746-1827) już w dzieciństwie spotkał się z wyjątkowym wyzyskiem. W okresie studiów związał się z ideologią oświecenia francuskiego. Pedagog i pisarz, twórca oryginalnego systemu dydaktycznego wypróbowanego w prowadzonych przez siebie szkołach i zakładach wychowawczych. Uważał, że wychowanie młodego człowieka jest możliwe w takim ustroju społecznym, w którym zlikwiduje się egoizm jednostek i grup społecznych. Wysoko cenił wychowan. umysłowe, opierał je na poznaniu świata i na rozwijaniu zdolności poznawczych człowieka. W programie kształcenia kładł nacisk na przedmioty związane z pracą na roli, z rzemiosłem i gospodarstwem domowym. Łącząc wychowanie umysłowe z praktycznym z praktycznym przygotowanie do życia, jednocześnie doceniał wychowanie moralno - religijne i fizyczne. Według niego przygotowanie do życia to rozwijanie osobowości przez kształtowanie jego zdolności, rozbudzanie umysłu, wyobraźni oraz poczucia własnej godności. Zgodnie z ideologią oświecenia uważał, że rozwojem człowieka rządzą te same prawa co rozwojem przyrody. Ponieważ prawa natury są niezmienne, zatem wychowanie może być skuteczne tylko wtedy, kiedy będzie się ściśle na nich opierać. Aby skutecznie realizować w praktyce zasady wszechstronnego rozwoju dziecka, muszą ulec gruntownej zmianie metody nauczania i wychowania, treści nauczania i organizacja szkoły. Na podstawie etapów procesu dydaktycznego P. opracował program nauczania, który opierał się na nauce rachunków, geometrii, rysunków oraz języka Ważnym osiągnięciem P. była próba łączenia nauczania i wychowania z pracą produkcyjną. Uważał, że wiedza teoretyczna ma wartość tylko wtedy gdy dziecko potrafi ją stosować. Koncepcja organizacji szkoły elementarnej, a szczególnie metodyki nauczania początkowego P. odegrała ogromną rolę w procesie upowszechniania oświaty ludowej. Niemal do końca XIX w. metodyka nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego nawiązywała w dużym stopniu do osiągnięć Pestalozziego.
FROEBEL - PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA.
Pedagog niemiecki, teoretyk wychowania przedszkolnego. Założenia pedagogiczne Pestalozziego wywarły wpływ na koncepcję wychowania przedszkolnego, którą stworzył Froebel w toku swej działalności w szkołach i przedszkolach. Przedszkole uznawał ogrodem dziecięcym, dzieci bowiem miały się w nim uczyć jak rośliny w ogrodzie pielęgnowane przez wychowawcę - ogrodnika. Za główną formę aktywności dzieci uważał zabawę służącą ich wszechstronnemu rozwojowi i przygotow. do nauki w szkole. FROEBEL - PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA.
Pedagog niemiecki, teoretyk wychowania przedszkolnego. Założenia pedagogiczne Pestalozziego wywarły wpływ na koncepcję wychowania przedszkolnego, którą stworzył Froebel w toku swej działalności w szkołach i przedszkolach. Przedszkole uznawał ogrodem dziecięcym, dzieci bowiem miały się w nim uczyć jak rośliny w ogrodzie pielęgnowane przez wychowawcę - ogrodnika. Za główną formę aktywności dzieci uważał zabawę służącą ich wszechstronnemu rozwojowi i przygotowa. do nauki w szkole.Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Pedagogika

190 IP banned